PostCorona Priorities IMHO #Synthecracy

Screen Shot 2018-10-11 at 09.49.43

couple with WakaWaka solar batteries

My answer to the question: “What should have priority for society post-Corona?”

By Jaap van Till, The Netherlands, dd. April 11 2020 version, updated April 16 ( incl Guts to Trust video)

Below are both Dutch and English language versions.

========NL version=======

Mijn antwoord op de vraag: ‘Waar gaat het om – in onze maatschappij? ’

door Jaap van Till of als u dat leuker vindt: prof. ir. Jaap baron van Till

dd. 11 april 2020 , Twitter: @jvantill , Blogpage: TheConnectivist.wordpress.com

a- Waar gaat het om?

Post-Corona hebben we een geheel nieuwe mindset nodig om samen anders waarde te gaan creeren. We zitten plotseling in een hele brede en diepe transitie, die dat noodzakelijk maakt.

Prof. Carlota Perez heeft het al in ca. 2002 aangekondigd [1] dat die er aan zat te komen en inderdaad was in 2008 het begin van de financiële crash. Perez had al aangegeven wat totaal anders van karakter moest worden gedaan om uit de crisis te komen, met elektro-optische ICT infrastructuur als basistechnologie voor bijna alles. Als opvolger van de hoogtijdagen van elektro-mechanische productie en chemische industrieen. Daar is door regeringen geen gehoor aan gegeven. Pas nu in 2020 crasht de rest van de maatschappij en blijkt bijv. tijdens de Corona Crisis dat het #NeoLib recept voor alles niet meer werkt. Dat was gebaseerd op een te simpel, lineair, statisch beeld van de complexe verbonden werkelijkheid. Met extractie van waarde ten koste van de natuur en van andere mensen. Als wrang voorbeeld van het nu falen van de NeoLib denkende establishment is de gezondheidszorg in USA en UK (in NL is ook al jarenlang getracht de kosten van zorg terug te dringen, echter is basiszorg goed gebleven). Marktwerking en verdienmodellen hebben daar voor een ramp gezorgd. Zie George Monbiot het zelfde betoog afgeven: youtu.be/9gijhmipliY   Behalve de Staat krijgt nu ook de Burgerij weer taken terug van het bedrijfsleven. Desnoods nemen we die terug via on-gehoorzaamheid. En gaan we zuiniger om met grondstoffen en energie; en gaan we re-cyclen en hergebruiken in een circulairen economie.

.

b.-Wat moeten/kunnen we gaan doen?

– onze maatschappij wordt nu, tijdens de lockdown, gedragen door zorgmensen, voedsel logistieke mensen, energie distributie werkers en telecom- en computernetwerk operators. Gek genoeg was op hen afgelopen decades stelselmatig bezuinigd en gekort. Deze vitale mensen moeten meer gewaardeerd worden en in hen en hun gereedschappen geinvesteerd. Locale zelfredzaamheid in arts & crafts zal weer terug moeten komen. Veel managers en bestuurders zitten nu thuis en blijken ook daar geen kikker van de kant te kunnen duwen.

– minder alleen in termen van geld gaan denken. [Betekenis, effect, vakkennis, inzicht, patronen zien, snelheid van begrip, empathie, lerend vermogen, autoriteit, problemen oplossen] worden nu allemaal een stuk belangrijker dan macht, inkomen, vermogen.

.

c- Hoe doe je dat?

‘Verbinden’ is het sleutel begrip, ten behoeve van samenwerking kan er SYNERGIE ontstaan. Daarom heb ik die beweging #Synthecracy genoemd. Door combinaties van hele diverse mensen die verbonden worden, met hele verschillende skills, die elkaar aanvullen en versterken kan waarde worden gecreerd (*) i.p.v. neoliberaal uitgebaat, uitgetrokken, uitgebuit door parasieten, regenten en kolonialen. Iedereen van de mensen die aan die combinaties via ICT netwerken bijdragen worden daar wijzer van en zullen het samen overleven. Immers Darwin had het over “survival of the best fitted (extern verbonden) in their Nature environment” i.p.v. of the fittest (sterkste vechter).

.

d- Wat is volgens jou de verandering van aanpak en denken?

Dictators in verschillende landen laten loyale mensen voorrang krijgen boven mensen met bekwaamheid en competentie. Wij gaan precies het omgekeerde doen.

Rigoreus kiezen om alleen met mensen samen te werken die bekwaam zijn, die iets aanwijsbaar kunnen. In het Engels : “people with AGENCY = who can do an

action or intervention, especially such as to produce a particular effect”.

Ik hoop voor u dat u er vele en zeer diverse bekwamen heeft in uw ‘netwerk’ en dat zij ook een beroep op u kunnen doen om ergens bij te helpen. Of dat u ze kan doorverwijzen naar iemand die het nog beter kan, in het betreffende geval.

– Eductatie via online schoolwerk en bijv. de al grootschalig ontwikkelde gratis lesstof zoals die van het Kahn Academy waar ook samen met docenten en ouders aan gewerkt en geleerd kan worden. In vele talen en voor vele vakken en les-niveaus.

– Glocal werken. Met knooppunten als Buurt, stad, urbaane stadsregio’s en dan gekoppeld in ketens zoals #Corridoria. Natie-staat is achterhaald concept. Net zoals UN en EU zullen moeten varanderen.

– De energie distributie infrastuctuur, de informatie distributie digitale infrastuctuur en de transport infrastructuur voor mensen en goederen gaat samen groeien en wordt een innoverende publieke infrastructuur-voorziening onder aansturing van de staat maar waarin het publiek betrokken wordt.

– In navolging van het web van Leven in de Natuur opbouwen van “networked collective intelligence in communities met gedistribueerde autoriteit”.

[1] Carlota Perez. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. London: Elgar 2002. (ISBN 1-84376-331-1)

(*) This value creation is the result of the Fourth Network Effect, see (including Van Till’s Law):  https://theconnectivist.wordpress.com/2015/03/25/np9-engines-for-the-new-power-the-four-network-effects/

Examples of this new direction of working together are shown in a video and booklets: free-to-serve-hydra-5

==> Creatives are the new Athletes <===

==========================End of NL version==============

old-new

Transition

Transition

drie golven

“BE SURE TO WASH YOUR HANDS AND ALL WILL BE WELL”

=================== English language version================

My answer to the question “What are the PostCorona priorities for our society”

by Jaap van Till  dd. 11 april 2020 Twitter: @jvantill  Blogpage: TheConnectivist.wordpress.com

a- What is the core issue?

Post-Corona we need a totally new mindset to be able to start creating value together in local and global communities. For most of us we are becoming aware that we are in a historical broad and deep cultural & social-economic transition.

Prof. Carlota Perez has announced that already with her book around 2002 [1] that it was approaching and yes in 2008 it began with the financial crash.

Perez already then gave an outline of the many things that would have to change fundamentaly to get us out of the transitional crisis, with infrastructures and basic elektro-optical ICT technology in nearly everything. As successor to the very successful boom years of electro-mechanical production and petrochemical industries.

Governments and banks did not take Perez’s advice, hoping to just continue the boom years. Only now in 2020 the rest of society crashes under the strains of the Covid-19 Pandemonium, and it becomes clear during the national governmental Corona Crisis that their #NeoLib economic recipe for every activity no longer works. That ‘market’ recipe was based on a much too simplistic, linear, static image and (central) model of the emerging complex interconnected Reality. And it functioned with extraction of value, at the expense of Nature and at the expense by enslavement of other people.

As a sour example of the failure of the neolib thinking establisment are the health care systems in the USA and UK, and to a lesser extent NL, where basic healthcare is still good. The introduction of “market forces” and money centered business models have resulted in disasters there: very few hospital beds, unaffordable prices, less NHS personell and nurses that have to go to foodbanks. See the video message of George Monbiot who tells the same story youtu.be/9gijhmipliY  And now during the Corona crisis in both countries there was no protective clothing or mouth masks for nurses and doctors.

It is clear that healh care should be brought back as a Public Service. And a number of other things should be brought back under control of the State: education, legal system, defense, etc. Except the State also the Civil Society (the Demos = civilians) will get tasks and freedoms back from the Business side of the Trias Internetica. If necessary we will take those back by way of dis-obedience.

.

b.-What must/can we start to do?

– Our society is now, during the lockdown, suddenly kept working and supported by VITAL healthcare people, food logistic people, energy distribution workers and telecom & computernetwork operational whizzards. Strangly enough, the very people that where consequently squized in income and numbers or made to be temps or volunteers.

It turns out that we now depend on them and not on the huge and costly overhead of managers and “coordinators”, sent home and even there they are unable to DO anything significant.  The vital workers and their teams should be valued and appreciated more and should get more investment in training and their tools.

– Local self sufficiency and in arts & crafts should be brought back on a wider scale by repairshops and traineeships.  And the specially skilled should be able to work together.

– We should start to think much less in terms of money. [meaning, effect, skill &ability to solve problems, grasp, speed of pattern recognition, empathy, ability to learn and teach, authority, inspiration, friendship] will all become much more important than position of power, income and capital.

.

c- How can we do that?

‘Connecting’ is the key concept, across any kind of wall or border, with which cooperation can produce SYNERGY. I call that new direction “#Synthecracy”. Examples of that are many forms of repair, re-use, re-cycling, and saving energy and resources in communities.

By connected combinations of very diverse people, with very different skills, that complement eachother and mutual understand and enforce echother, value can be created (*) with the use of ICT networks. Instead of neoliberal obedient interchangable slaves who are drilled, extracted and exploited by overseers, parasites, regents and kolonialists. The oligarchs who do that are unbelievably rich and powerful. They should be made to pay taxes.

Everybody who can contribute to the above mentioned combinations, will benefit and will survive together, for instance in mutual cooperating “P2P commons”.  Indeed Darwin was talking about “survival of the best fitted (externaly connected) in their environment/ ecology in Nature”, instead of “survival of the fittest” (strongest competitor). Things will come alive!

.

d- What do you think is the change in approach and thinking? 

Dictators in a number of countries give preference to appoint people loyal to him/her, instead of able and competent people. We are going to do exactly the opposite.

  • Choose consequently and rigorously to only work with people who are competent, and understands what ICT networks can do can show a track record of ability of doing things, who can deliver on their promises.  In  English : “people with AGENCY = who can do an action or intervention, especially such as to produce a particular effect”.

I hope an wish for you that you have any of those competenters in your “network” and they can ask you for assistance in return if they need your well known ability. And if needed you can transfer them with a recommendation to somebody who can do even better in this particular case.

.

  • Working Glocal. With FRACTAL knotenpunkten to meet and cooperate  like [neighbourhood, city, urban bigcity regions,  and then connected in chains  like #Corridoria (see further on this blog)] . “The Nation-State” is a concept of the past. Even football teams do no longer reflect their identities. Just like the UN, Olympic Games and EU. They must evolve in our networked world.

.

  • The ENERGY distribution infrastructure, the information distribution DIGITAL INFRASTRUCTURE  and the TRANSPORT infrastructure for people and goods will grow more and more together and mutualy enforce eachother. Eventually it will become an ever imptroving and innovating public infrastructural service under supervision of the State  and involvement of the Public.

.

  • In following the evolutionary lessons of the web of Life in Nature, like swarms of birds and schools of fish, constructing, connecting and building of “networked collective intelligence in communities with distributed autority”.

[1] Carlota Perez. Technological Revolutions and Financial Capital: The Dynamics of Bubbles and Golden Ages. London: Elgar 2002. (ISBN 1-84376-331-1)

(*) This value creation is the result of the Fourth Network Effect, see (including Van Till’s Law):  https://theconnectivist.wordpress.com/2015/03/25/np9-engines-for-the-new-power-the-four-network-effects/

Examples of this new direction of working together are shown in a video and booklets: free-to-serve-hydra-5

==> Creatives are the new Athletes <===

========================

jaap van till, TheConnectivist

PS 1. These people have started to work in the direction i described: Short video.  https://guts2trust.org/free-to-serve/

toekomst

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in #Corridoria, #Synthecracy, 1Planet Mindset, Altruism, betwiener, btwiener, Commons Transition, Connectivity, cooperation, coordinated communities, Corona, Covid, COVID-19, Decentral Stabilisation, Diversity, End of Capitalism, Energy for Synergy, Future, ICT Infrastructure, infrastructures, Network Effects, Nowak's Law, ongehoorzaamheid, P2P Collective Intelligence, Parasites, synergy, Synthecracy, Synthesis, Uncategorized, Value Creation, van Till's Law, Vital for Life, Waka-Waka, WakaWaka, Wealth creation. Bookmark the permalink.

1 Response to PostCorona Priorities IMHO #Synthecracy

  1. Pingback: Hopeful message to our Children | The Connectivist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s