The Netherlands: a Hub Country with Three Mainports

Goederenstroom EU

  1. This is the text I wrote in 1997, after politicians asked me at the session where we defined the setup of ISOC.NL if we had something positive to present for them at the upcoming elections. Yes we did ! And the late Felipe Rodriguez and Erik Huizer co-signed it when it was offered to “NRC-Handelsblad” to publish it.

The then NL parlementarians Guikje Roethof (D66), Hella Voute (VVD) and Marjet van Zuijlen (PvdA) based a number of proposals to various ministers on this ‘manifesto’. And practical outcomes where : more support for the functions and infrastructure of the AMS-IX @amsix Internet Exchange and for the GigaPort projects of SURF and SURFnet.

NRC Handelsblad,  21 augustus 1997. http://retro.nrc.nl/W2/Nieuws/1997/08/21/Med/06.html  NIEUWSSELECTIE
KORTE BERICHTEN
RADIO & TELEVISIE
MEDIA
Elektronische snelweg moet hogere politieke prioriteit krijgen Jaap van Till, Felipe Rodriquez en Erik Huizer
De actuele discussie over de vraag of Nederland al dan niet achterloopt op de ‘elektronische snelweg’ is niet zo zinvol. Zinvoller is een debat over de vraag wat Nederland kan doen om de komende jaren naast de Verenigde Staten een positie in te nemen en te behouden òp die elektronische snelwegen.
De ontwikkelingen rond de Informatie en Communicatie Technologie ( ICT ) en met name het Internet illustreren duidelijk, dat zich hier een nieuw maatschappelijk fenomeen én een nieuw economisch medium aandienen. Hoog gespannen zijn de verwachtingen met betrekking tot wereldwijd commercieel gebruik van Internet, I-Commerce genoemd.Alleen landen die nu investeren in deze ontwikkelingen zullen een belangrijke rol spelen op deze elektronische snelwegen. De Verenigde Staten voeren momenteel nog eenzaam de lijst aan van landen die een bloeiende ICT -industrie en -dienstverlening hebben opgebouwd op en rond het Internet. Andere landen blijven nog ver achter, al zit men zeker niet stil. Maleisië bijvoorbeeld investeert 2 miljard dollar in de Multimedia Super Corridor, een initiatief dat het land in één klap op de IT -kaart zet.De Nederlandse overheid stelt in het Nationaal Actie Programma elektronische snelwegen ( NAP ) wel dat het van belang is dat Nederland aan deze ontwikkelingen meedoet, maar van grootschalige initiatieven is geen sprake. Behalve dan voor de interne overheids-netwerken, zoals Belastingdienst en Defensie. De overheid laat, terecht, het initiatief over aan het bedrijfsleven.Maar de overheid moet wel wat doen. Ze moet er voor zorgen dat commerciële initiatieven optimaal kunnen gedijen. Dat kan bijvoorbeeld door het opzetten van infrastructurele netten, die niemand op eigen houtje kan opzetten of waarvoor nog geen markt bestaat. In Nederland zijn dat altijd forten, kanalen, bruggen, wegen en havens geweest. Eerst van militair belang, later zeer nuttig gebruikt voor de handel.Naar analogie daarvan zou de Nederlandse overheid ten minste twee initiatieven moeten nemen: het opzetten van een proefnetwerk voor datacommunicatie in zeer hoge snelheid, en het verbeteren van de externe ‘connectiviteit’ van Nederland. Beide initiatieven verdienen een forse investering van de overheid, omdat ze tot gevolg zullen hebben dat Nederland een belangrijk economisch centrum wordt voor de elektronische snelweg.De komende decennia wordt in Nederland voor circa 150 miljard gulden aan infrastructurele werken aanbesteed. Met het oog op de parlementsverkiezingen van volgend jaar zouden de politieke partijen in hun programma’s moeten opnemen, dat ook in de nationale ICT-infrastructuur fors moet worden geïnvesteerd.Daarbij draait het om twee initiatieven, als wegbereider voor I- Commerce. In de eerste plaats: een landelijke proefbaan: Internet 2. In de VS heeft men geleerd van de overheidsinvesteringen in de opbouwfase van het Internet. Die investeringen verdienen zich nu vele malen terug door de bloeiende industrie die zich hieruit heeft ontwikkeld.De Amerikaanse overheid heeft dan ook flink wat geld uitgetrokken om nu te investeren in Internet 2. Dit nieuwe netwerk, gebaseerd op zeer hoge snelheden, wordt aangelegd tussen diverse onderzoeksinstellingen, níet ter vervanging van de bestaande Internetkoppelingen, maar als een tweede net waarover nieuwe hoge-snelheidstoepassingen met gedistribueerde computers kunnen worden ontwikkeld en getest. Een dergelijke landelijke race-track met snelheden van minstens 2,5 gigabytes per seconde zal ook in Nederland zeer bijzondere en bruikbare producten en diensten kunnen opleveren. De glasvezelkabels die nodig zijn voor zo’n onderzoeksproject, bijvoorbeeld in de vorm van een SURF net-5, liggen er al.In de tweede plaats: een Europese hub (knooppunt). Netwerken, en zeker internationale netwerken, vertonen knooppunten. Deze knooppunten vormen belangrijke centra voor netwerkactiviteiten. Voor de Amerikaanse Internet-backbone zijn vier van deze knooppunten aan te wijzen in een aantal staten. Ze zijn niet commercieel levensvatbaar, maar worden van strategisch landsbelang geacht en daarom door de regering betaald, inclusief de verbindingen ertussen.In Europa bestaan dergelijke knooppunten ook al, maar die zijn veel minder ontwikkeld. Amsterdam heeft zich tot nog toe enigszins kunnen profileren als een knooppunt (the Amsterdam Internet Exchange,AMS-IX ). Met de verdere ontwikkeling van netwerkinfrastructuur in Europa, zal het belang van dergelijke knooppunten toenemen.Op dit moment is er nog niet zo’n Europese hub. Hier ligt voor Nederland dus een kans. Het is dan ook van belang Nederland goed te positioneren als internationaal knooppunt voor digitale communicatie. Dit levert Nederland de beste communicatiemogelijkheden en dus een versterkend effect voor bedrijven die aansluiting bij knooppunten zoeken. Dit leidt dan weer tot meer werkgelegenheid en zelfs tot civiele werken.Om het zover te laten komen dient de overheid het voortouw te nemen door te investeren in de internationale ‘connectiviteit’ van Nederland met de rest van Europa en de rest van de wereld. Met een dergelijke investering krijgt Nederland naast de Rotterdamse haven (goederen) en Schiphol (reizigers en goederen) nog een mainport, maar dan een voor transnationale digitale communicatie.In Nederland (en Europa) is het met de huidige prijzen voor verbindingen onmogelijk genoemde initiatieven te realiseren zonder investeringen van de overheid. S URF net, dat tot nog toe altijd de partij was die met overheidssteun de innovatie van het Internet in Nederland stimuleerde, lijkt ook voor deze initiatieven een goede partner. Van de resultaten van dergelijke initiatieven zal de samenleving in Nederland nog lang kunnen profiteren.Wij schatten de benodige Nederlandse investering in het proefnet (Internet 2) op in totaal 300 miljoen gulden voor een periode van vijf jaar. Het drastisch verhogen van de digitale toegankelijkheid van Nederland (Euro-hub) vergt in een vergelijkbare periode nog eens ongeveer 400 miljoen gulden. Ter vergelijking: de Betuwelijn (goederenlogistiek) gaat de overheid bijna 9 miljard gulden kosten.

Ook in de logistiek van bits zal Nederland een plaats moeten verwerven, in de hoop op een fors aandeel in de omzet van honderden miljarden guldens op de toekomstige wereldmarkt van de Internet-commercie. Toegang tot de open zee was in de tijd van de Verenigde Oost-Indische Compagnie een beslissende factor voor succes. Thans geeft toegang tot de digitale hoofdaders van het wereldwijde open net de doorslag.

Jaap van Till is netwerkarchitect bij Stratix Consulting Group en hoogleraar bedrijfstelecommunicatie aan de TU Delft (elektrotechniek). Felipe Rodriquez is directeur van Internet Service Provider XS4all en bestuurslid van de vereniging van Nederlandse ISP ‘s (NLIP). Erik Huizer is directeur van het SURF net Expertise Centrum en lid van de Internet Architecture Board.

 

 

2. Translation into English of the 1997 manifesto 

——————–

The Electronic Highway must get a higher Political Priority in The Netherlands (translation of newspaper article August 21, 1997)

Jaap van Till, Felipe Rodriquez and Erik Huizer
The present discussion about the question if The Netherlands is lagging or leading on the charts of the ‘electronic highway’ is fascinating but not very relevant. It makes more sense to start a debate about the question what our country can do to take and keep a useful and wealth generating position for the years to come besides the USA on the worldwide electronic highway infrastructure.

The rapid developments in the Information and Communication Technologies ( ICT ) and more specific the Internet show clearly that it has effects in significant changes in the fabric and processes of society and forms a new economic medium. Expectations are high for massive use of fast worldwide commercial transactions facilitated by Internet, called “I-Commerce”.

Only countries that invest now in these developments will play a important role on these electronic highways. The United States of America nearly solitary leads the list of nation states that have built a flourishing ICT –industry en –service sector on and around Internet. Other countries lag far behind altough many are working hard to catch up. For instance Malaysia invests 2 billion dollars in their “Multimedia Super Corridor”, an initiative that puts them in one jump on the ICT map.

The Netherlands central government does indeed state in their “National Action Program Electronic Highways” (NAP) that our country should participate in these developments, but there is no mention of large scale initiatives. Exept for government internal networks like for Defense and the Tax Authority of the Ministry of Finance. The government leave the initiative for civil and commercial networks to the business sector, which is right.

But that does not mean that our goverment should do nothing. On the contrary. Government should care for the long term & general interest so that commercial ICT initiatives can flourish. That can be done for instance by establishing and building of open infrastructural networks, that nobody can do on their own or for which no demand has been popping up yet. In the Netherlands we always together took care to build and maintain forts, canals, dykes, roads, bridges, railways and harbors. At first for national defense but later a very vital infrastuctural condition for shared use of commercial purposes, society, jobs and trade.

Analogous to that sequence the NL government should take at least the following two initiatives: setting up an experimental network for datacommunication with very high line speeds, and a series of improvements of the external ‘connectivity’ of the Netherlands. Both initiatives deserve a serious investment by the government, because they will result in establishing our country as an important economic centre and ‘Knotenpunkt’ on the electronic highways of the world.

The decades ahead will see funding of about 150,000 million guilders in construction projects for physical infrastructure. With respect to the upcoming elections for Parliament the political parties should include in their ‘election programs’ that serious investments should be done in the national ICT-Infrastructure too. These should center on two initiatives, creating path-ways for I-Commerce.

First of all: a countrywide data-racetrack: Internet-2. In the USA very much was learned from the goverment investments in the early phases of the Internet. Those investments have very much payed back themselves in the booming ICT industry on Internet that developed from this. The American goverment has therefore now also earmarked a lot of money to invest in Internet-2. That new network, based on very high dataspeeds, will be constructed by establishing links between research and education institutes. Not to replace the present Internet connections, but as a second network on which innovative high-speed applications and services with distributed computers can be developed and tested. A similar countrywide race-track with dataspeeds of at least 2.5 Gigabits/second in the Netherlands are expected to deliver very special and useful products and services here. The optical fiber cables required for such an R&D project are already in place in the ground cables of “SURFnet-5”.

And the second initiative should be to establish an European Hub (Knotenpunkt) in the Netherlands. Networks, and certainly the international ones, appear to have central switching locations where multiple networks are interconnected. Such switching locations are important centers of network activity, similar to hub-airports. For the Internet-backbone in the USA four of these can be indentified, in several US states. They are not commercialy viable, but are considered of national startegic interest and therefore funded by the federal government, including the links between them.

In Europe such telecommunication hubs are in place, but much less developed and focussed on national networks. Amsterdam has been able to show its self more or less as a hub (the Amsterdam Internet Exchange: AMS-IX). With the further growth and datatraffic on networkinfrastructures in Europe, the importance of such interconnection hubs will grow fast.

At this moment there is not yet such an European digital hub. This offers the Netherlands an opportunity. It is therefore important to position the Netherlands as an international switching location for digital communication. This at the same time gives The Netherlands the best communication links and thus a boost for companies that are looking for connections to a hub. And that can result in new jobs and even in new building of offices and data centers.

To achieve this our government should lead the way by investing in the international ‘connectivity’ of the Netherlands with the other European countries and with the rest of the world. With such strategic investment The Netherlands gets, besides the Rotterdam Harbor area (logistics of goods) and Amsterdam Schiphol Airport (travelers and freight), a third mainport, but this one for trans-national digital communication.

In the Netherlands (and Europe) it is, with the present prices for telecom connections, impossible to realize the mentioned initiatives without investments from the government. SURFnet, that intil now was always the group that did drive, with government funding, the innovation of the Internet in our country, seems to be the right partner for the mentioned initiatives too. From the results, fruits and spinoffs of such initiatives our society in the Netherlands will benefit for many years to come.

We estimate the required NL investment in the experimental network (Internet-2) at 300 million guilders in total for a 5 year project. To seriously increase the digital external accessability of our country (EuroHub) will need in a similar timescale about another 400 million guilders. To put these figures in perspective, the total investments in the Betuwelijn railway for freight from Rotterdam to the German border is estimated at 9,000 million guilders.

Our country must earn a place in the upcoming ‘logistics of bits’ supported economy, aiming at cashflows of hundreds of billions of guilders in the future world market of Internet-commerce. Open access to the sea and sea lanes was in the times of the first multinational company ever, the ‘Verenigde Oost-Indische Compagnie’ (VOC) a decisive factor for succes. Right now access to the main arteries of the worldwide open communication networks will make the difference.

((in 1997)) Jaap van Till is network architect at Stratix Consulting Group and professor corporate telecommunication networks at the TU Delft (elektrotechniek faculty). Felipe Rodriquez is director of Internet Service Provider XS4all en board member of the alliance of Netherlands ISP ‘s (NLIP). Erik Huizer is director of the SURFnet Expertise Centre and member of the ISOC Internet Architecture Board.

 

———————————

Corridoria3. What is next? The “Corridoria” chain of Cities and city-area’s where a number of things are booming at the same time: ICT network Infrastructures && Energy Infrastructures && Logistics goods Infrastructures; a combination described as crucial for wealth creation by Jeremy Rifkin in The Zero Marginal Cost Society. Netherlands cities form a Hub on that chain, see https://theconnectivist.wordpress.com/2014/04/13/the-list-of-booming-city-regions-on-the-corridoria-trail-april13-14/ 

Van KnoopPunt naar KnoopLijn !!

Plastic buizen

Jaap van Till, TheConnectivist

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

1 Response to The Netherlands: a Hub Country with Three Mainports

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s