Persbericht over publicatie van boek “De Verbonden Stad”

Foto boek

persbericht 15-04-2015  (als PDF)      Persbericht De Verbonden Stad  (in WORD format)

DE VERBONDEN STAD: EEN VISIE OP DE TOEKOMST

Oud Raadslid (Amsterdam) en Luud Schimmelpennink kan het niet laten, hij ‘provo’ceert nog steeds. Waar de gewone burger met een paar A4-tjes het recht heeft de gemeenteraad te adresseren, neemt Luud dit recht breed ter hand en stuurt een compleet boek als ‘raadsadres’ aan de gemeenteraad. Het is geen testament, zegt hij, maar wel een samenvatting en uitwerking van allerlei  ideeën over mobiliteit en diversiteit. Hij zegt: “Ik heb me altijd druk gemaakt over de witte fiets en de witkar, maar dat past in breder denken over mobiliteit en wat de functie van een stad is. Individueel openbaar vervoer past daar goed in, de delen-economie komt, met hulp van internet connectivity, steeds meer in zicht. “ Luud heeft, met hulp van een aantal deskundige auteurs, het idee van een ‘verbonden stad’ diepgaand uitgewerkt, waarbij de insteek vooral de mens, de burger, is. “Kunnen we voorbij de smart city kijken, naar wat werkelijk telt? Want techniek is mooi, en ik ben nog steeds bezig met technische concepten zoals een balanssysteem voor deelfietsen en gekoppelde mini-cars, maar het gaat om de mensen, wat willen die en hoeveel techniek kunnen we aan. Er dreigt een scheiding tussen de digitaal vaardigen en de achterblijvers, niet iedereen kan of wil participeren, en de overheid moet daar rekening mee houden.”

Vragen over mobiliteit, diversiteit, ecologie, veiligheid en vrijheid komen dus aan de orde in het boek ‘De Verbonden Stad’ van Luud Schimmelpennink, Jaap van Till, Lucia Lindner en Kyra Kuitert (uitgave Boekencoöperatie Nederland). De stad wordt steeds belangrijker en de zogenaamde smart city trend is wereldwijd aan de orde. Voorbij het implementeren van technologie is de echte stakeholder van de stad de 21-e eeuwse burger. Die kunnen we voorzien van nog meer bandbreedte, nieuwe media, robots, intelligente diensten en materieel comfort, maar wat zijn de echte behoeftes, de echte zorgen van de mens achter al die digitale wonderen.

De functie van de stad verandert, wordt steeds meer contactplatform, waar men elkaar fysiek ontmoet, uitgaat, vertier en winkels zoekt. De smart city gaat daarbij helpen, maar de fysieke ervaring van contact, sport, uitgaan en ‘naar de stad gaan’ mag niet ondergeschikt worden aan de sociale media en cyberspace interactie.

Kunnen we voorbij de techniek kijken naar wat een stad in essentie is, kan bieden en waar op het menselijke niveau de knelpunten liggen. Komen we wel uit met diversiteit, woonruimte-verdeling, inkomensverschillen, de milieuproblemen en wat doen we als er geen werk meer is? De titel maakt duidelijk maakt dat de basis-taak van een stad steeds meer ligt in het contact, in de verbondenheid. Het gaat om onderling contact tussen de burgers, virtueel contact via de sociale media, de netwerken en fysiek contact, ook met de instituties, het vermaak, de markt, de bestuurders en de brede wereld. Daarbij komen de begrippen mobiliteit en diversiteit naar voren, die worden in dit boek vanuit een breed kader belicht. De factoren die daarin meespelen komen aan bod in diverse bijdragen zoals hoe we een gezonde, veilige en ecologische stad kunnen maken, maar ook hoe we omgaan met de culturele diversiteit, hoe technologie en cyberspace kansen en bedreigingen biedt, hoe innovatie werkt. Dat vernieuwing en innovatie vanuit de mensen moet en kan komen wordt wel erkend, maar hoe bereik je dat; het boek geeft daarvoor een kader. Het gaat in op problemen, zoals dat kansarmoede en achterstelling heel nare gevolgen kan hebben zoals radicalisering van minderheden, dat er een digitale kloof dreigt en dat we rekening moeten houden met ander vervoer, andere winkels, en misschien ook andere burgers. Dat vraagt om een visie en een ethisch kader, die tegen het licht gehouden kan worden.

De uitkomst van die visies op wat de stad en vooral de burger van die stad nodig heeft, is een opdracht, een motto, samengevat in het woord doorbloeding. Voorbij termen als integratie, participatie, emancipatie, cohesie en innovatie is de conclusie dat de verbonden stad een organisch geheel is, en dat doorbloeding goed aangeeft waar het om gaat, namelijk om tot in de kleinste onderdeeltjes en op alle niveaus positieve energie te brengen en slechte afvalstoffen af te voeren.

Het boek, een verzameling essays van diverse auteurs, kwam tot stand als een vervolg op de politieke stellingname van de ‘Witte Stad’ partij, die uiteindelijk niet onder die naam meedeed aan de raadsverkiezingen van 2014 in Amsterdam. Luud Schimmelpennink, die onder die naam toen in de raad zat, stimuleerde het denken over wat een stad nodig heeft. Zijn bijdrage en die van de diverse auteurs laten zien dat je ook anders kunt denken over wat nodig is voor de verbonden stad van de toekomst.

Het delen (van hardware, functies, tijd) was voor Luud al vanaf de provo-tijd een strijdkreet, en wordt in dit boek gekoppeld aan de noodzaak en het mechanisme van contact. Dat contact kan op allerlei manieren, in netwerken of door je open te stellen voor de ander, maar draait altijd om verschillen, om diversiteit. Dat is geen angstig begrip, maar de basis voor welvaart, geluk, innovatie en ja, ook van chaos als het grenzen overschrijdt. Het managen van diversiteit is wat uiteindelijk overblijft als kerntaak van de (stedelijke) overheid, maar zien we terug in alle activiteiten in de stad, in de handel, het onderwijs, het wonen en werken. Daar wordt in dit boek indringend naar gekeken, met als uitgangspunt de zorg die de auteurs hebben voor een evenwicht tussen het creatieve, innovatieve en de behoefte aan stabiliteit en welvaart.

Dit boek is zeker geen loflied op de smart city en cyberspace, maar ontkent ook niet de mogelijkheden daarvan die door Amsterdam al met veel inzet worden onderzocht en geïmplementeerd. Het wijst terug naar de kerntaken van de stad, springt enigszins over de directe consequenties van de technologie heen, maar komt uiteindelijk met een heldere strijdkreet. Zorgen voor doorbloeding, zorgen dat naast de techniek en de materiële verworvenheden ook de immateriële verbondenheid iedereen bereikt.

Amsterdam heeft een hart, en dus bloed, laat het stromen!

U kunt een recensie-exemplaar aanvragen, maar de pdf staat op www.share-shop.nl/verbondenstad.pdf  als download. Foto’s op www.share-shop.nl/foto.htm

Informatie: 

Luud Schimmelpennink 0651599426 of 020 6263079 luudsch@gmail.com

Boekencooperatie Nederland  www.boekcoop.nl  (Ewout Storm van Leeuwen 0653849149)

About broodjejaap

See ABOUT on TheConnectivist.wordpress.com
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s